Σαν Σήμερα 20 Μαΐου 1957: Τα εγκαίνια της Δημοτική Βιβλιοθήκης Πατρών

Μετά το πέρας της διανομής των βιβλιαρίων, ο Βασιλεύς δια της περιμετρικής της πλατείας Γεωργίου και της οδού Μαιζώνος μετέβη προς ολιγόλεπτον ανάπαυσιν εις την Δημαρχίαν, η δε Βασίλισσα μετέβη εις την εργατικήν παιδικήν στέγην του Συνδέσμου Βιομηχάνων.

Τον Βασιλέα εις την Δημαρχίαν υπεδέχθη ο κ. Δήμαρχος. Εκείθεν ο Βασιλεύς συνοδευόμενος υπό του κ. Δημάρχου μετέβη πεζή εις την δημοτικήν βιβλιοθήκην, όπου εν τω μεταξύ είχον λάβει θέσεις οι προσκληθέντες, μεταξύ των οποίων οι ακαδημαϊκοί κ.κ. Γεώργιος Αθανασιάδης-Νόβας, Επαμ. Θωμόπουλος, ο πρόεδρος τής εταιρείας Μελέτης Ελληνικών Αιτημάτων Iω. Κουτσοχέρας μετά της κυρίας του και αι αρχαί.

Εις την είσοδον της βιβλιοθήκης υπεδέχθησαν τον Βασιλέα ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Τάκης Κοτρωνόπουλος και τα μέλη της Εφορευτικής της βιβλιοθήκης κ.κ. Κ. Τριανταφύλλου, Σπ. Σπηλιόπουλος, Μάριος Πραπόπουλος και Τηλ. Σαρλής.

Μετά τον υπό του Σεβ. Μητροπολίτου αγιασμόν, ο Δήμαρχος κ. Ρούφος είπε

«Πιστεύων ότι εις την σημερινήν εποχήν, εποχήν σκληρών συνθηκών ζωής, τα πνευματικά κέντρα δημιουργούν τας προϋποθέσεις εξυψώσεως του πνευματικού επιπέδου και αποτελούν την μόνην ελπίδα διαπαιδαγωγήσεως και ψυχικής ανατάσεως του ατόμου, τόσον χρησίμου εις την δημιουργίαν Χριστιανικής και ευνομουμένης Κοινωνίας…

Το πρώτον εν έτει 1910, ιδρύεται επί Δημάρχου αειμνήστου Δημητρίου Βότση η Δημοτική Βιβλιοθήκη, κατά το αυτό δε έτος ο Δήμος Πατρέων γίνεται κύριος εκ κληροδοτήματος του Αθανασίου Αθανασοπούλου γηπέδου, επί ο αείμνηστος Ιωάννης Βλάχος εθεμελίωσε και ήρξατο το παρόν οίκημα.

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Σήμερον, εις την βιβλιοθήκην μας έχουν συγκεντρωθώ άνω των τεσσαράκοντα χιλιάδων τόμων, πολλοί δε εκ τούτων είναι σπάνιοι, δυσεύρετα δε και πολύτιμα λογίζονται τα έγγραφα και ευρήματα του αρχαιοφυλακίου αυτής. Οι θησαυροί ούτοι εφορούν του πνεύματος τας ενδοξοτέρας εποχάς της Ελληνικής Ιστορίας και αναγράφονται εις πάσαν επιστήμην και εμφάνισιν του ανθρωπίνου πνεύματος. Με μια λέξι, είναι συγκεντρωμένη εδώ όλη η Πάτρα των μεγάλων της τέκνων, των μεγάλων της θησαυρών πολιτισμού και ιστορίας και μεγάλων της ελπίδων δια το μέλλον.

Εδώ μέσα θα ζη η Πάτρα, θα ζουν οι αθάνατοι των Πατρών Δημήτριος Γούναρης, Ανδρέας Μιχαλακόπουλος, Δημήτριος Μάξιμος, οι οποίοι εδώ αφήκαν να μείνη η τελευταία των σκέψης και διά της διαθήκης των, κατέλιπον άπαντα τα βιβλία των εις την βιβλιοθήκην της γενέτειράς των. Και μαζί με αυτούς, όλοι οι άριστοι των Πατρών, που έκαμαν το ίδιον και των οποίων αοίδιμος ας είναι η μνήμη: Στεφάνου Θωμοπούλου, Χρήστου Κολλύρου, Λουκά Γιδοπούλου, Θάνου Βουρλούμη, Ιωάννου Φαρμακίδου, Ασημάκη Ζαΐμη, Βιτάλη Βασιλά, Πελοπίδα Σταθακοπούλου, Ανδρέου Κραβαργιώτη, Αχιλλέως Χοϊδά, Αικατερίνης Τσιμπούρια και Ιωάννου Κίντζα

Είναι ένα νέον Έργον Ελληνικού Πολιτισμού και Σας ευχαριστεί η πόλις βαθύτατα δια την προστασίαν Σας, δια την τιμήν, την οποίαν της κάμνετε. Σας παρακαλώ όπως ευαρεστηθήτε και αποκαλύψητε, προχωρούντες προς το εσωτερικόν της Βιβλιοθήκης, την αναμνηστικήν μαρμαρίνην πλάκα της Ιδρύσεως και εγκαινιάσητε την λειτουργίαν αυτής».

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Ακολούθως, ο Βασιλεύς επροχώρησε προς την αρχήν της κλίμακος της Βιβλιοθήκης και ενώ η Δημ. Μουσική επαιάνιζε τον Εθνικόν Ύμνον, απεκάλυψε την εντοιχισμένην μαρμαρίνην πλάκα, εις την οποίαν αναγράφεται ο θεμελιώσας το κτίριον αείμνηστος Δήμαρχος Ιω. Βλάχος, ο αποπερατώσας αυτήν Δήμαρχος κ. Β. Ρούφος και ο εγκαινιάσας Βασιλεύς Παύλος.

Ο Άναξ, συνοδευόμενος υπό του κ. Δημάρχου και της εφορευτικής επιτροπής, επεσκέφθη την κεντρικήν αίθουσαν και την «αίθουσαν Θωμοπούλου» όπου έχουν τοποθετηθή οι υπό του ζωγράφου και ακαδημαϊκού κ. Επαμ. Θωμοπούλου δωρηθέντας 80 περίπου πίνακες. Ο Βασιλεύς έδειξεν ιδιαίτερον ενδιαφέρον δια τους πίνακας, δια τους οποίους ο κ. Θωμόπουλος έδιδεν εις τον Άνακτα εξηγήσεις περί του περιεχομένου έκαστου.

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Εκείθεν ο Βασιλεύς, διά των οδών Μαιζωνος και Πατρέως, μετέβη εις την Νομαρχίαν, όπου εν τω μεταξύ είχε προηγηθή η Βασίλισσα, επιστρέψασα από την επιθεώρησιν της παιδικές στέγης. Οι Βασιλείς παρέστην εις δεξίωσιν δοθείσαν τιμήν των υπό του Νομάρχου και της κ. Μπότση. Εις την δεξίωσιν παρέστησαν αι αρχαί και εκλεκτά μέλη της πατραϊκής κοινωνίας.

ΠΗΓΗ: https://www.patramou.gr/

You might also like
Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More