Επιστημονική ημερίδα «Η Σκοτεινή Πλευρά του 5G και της έξυπνης (;) πόλης»

01. Γιατί παγκοσμίως αναπτύσσονται κινήματα προστα- σίας από την Ακτινοβολία EMF/RF της ασύρματης επι- κοινωνίας (Κινητή, WiFi, smart meters κ.λπ.);

Η ραγδαία εισβολή της ασύρματης τηλεπικοινωνίας στην ζωή μας προκάλεσε τους ευαισθητοποιημένους πολίτες να αναρωτηθούν αν η χρόνια και καθημερινή έκθεση του ανθρώπου στις ακτινοβολίες αυτές θα έχει δυσμενείς επι- πτώσεις/βλάβες στην υγεία. Η απάντηση ήρθε και συνε- χίζει να έρχεται καθημερινά μέσα από εκατοντάδες επι- στημονικές μελέτες που περιγράφουν τις επιπτώσεις και κρούουν τον κώδωνα κινδύνου πριν είναι πολύ αργά.

02. Τα όρια ασφαλείας που έχει θεσπίσει το Κράτος δεν είναι ασφαλή; Οι εταιρείες κινητής δεν ελέγχονται;

Το κράτος αρκέστηκε να εφαρμόσει τον μέσο όρο των ορί- ων που εφαρμόζονται στην ΕΕ. Σχημάτισε ερευνητικές επιτροπές που υποστηρίζουν ότι τα όρια αυτά είναι υψη- λά για την ανθρώπινη φυσιολογία και ειδικά για παιδιά και ευάλωτους πληθυσμούς κι ενώ τα παρουσίασε στη Βου- λή, δεν τα έλαβε υπ’ όψιν. Με τον ίδιο τρόπο αρνείται να ακούσει οτιδήποτε θα έθετε σε κίνδυνο την ομαλή ανάπτυ- ξη των δικτύων των εταιρειών. Η νομοθεσία και τα όρια ασφαλείας που εφαρμόζονται, προφυλάσσουν τις εταιρεί- ες και όχι τους πολίτες.

03. Οι Παγκόσμιοι Οργανισμοί Υγείας & Περιβάλλοντος (ICNIRP, Π.Ο.Υ.) λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, εσείς που στηρίζετε τους ισχυρισμούς σας;

Ο οργανισμός ICNIRP είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός με στελέχη σε έμμεση ή άμεση σύνδεση με την βιομηχανία τηλεπικοινωνιών. Πανεπιστημιακοί διεθνούς κύρους, βα- σισμένοι σε δημοσιευμένες μελέτες ζητούν από τον Πα- γκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) την άμεση αλλαγή των ορίων έκθεσης. Πρόσφατα η Ρωσική Εθνική Επιτροπή Προστασίας για τη Μη-Ιοντίζουσα Ακτινοβολία (RNCNIRP) με επιστολή της προς τον Π.Ο.Υ., καταδεικνύει την ανά- γκη αυτή και καταγγέλλει τη στενή σχέση που έχει με τον ιδιωτικό ICNIRP, πράγμα που κλονίζει την αξιοπιστία των συμπερασμάτων του. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος ο Π.Ο.Υ. έχει κατατάξει την ΗΜΑ στην κατηγορία των δυνητικά καρκινο- γόνων παραγόντων από το 2011.

04. Γιατί αντιτίθεστε στο δίκτυο 5G αφού θα έχει χαμη- λότερη ακτινοβολία (το 1/5 λένε οι ειδικοί);

Δεν ισχύει και είναι παραπλανητικό! Η αρχιτεκτονική του συστήματος 5G πολλαπλασιάζει τις κεραίες που βρίσκονται στον αστικό ιστό τουλάχιστον Χ10 στην αρχή και σταδιακά Χ100 και δεν θα υπάρχει περιοχή που θα μπορεί κάποιος να προστατευθεί. Ας σημειωθεί ότι και οι υπόλοιπες κεραίες θα παραμείνουν. Οι συχνότητες που χρησιμοποιεί το 5G εί- ναι 40-70 Ghz όταν σήμερα χρησιμοποιούνται έως 2,4 Ghz. Μιλάμε για συχνότητες ακτινοβολίας που ο άνθρωπος δεν έχει υποστεί ξανά και δεν έχουν καν μελετηθεί. Σε όσους ισχυρίζονται ότι το 5G θα έχει μικρότερη ακτινοβολία, ρω- τήστε τους γιατί οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών Ericsson, Swisscom, ITU σε δημοσιευμένες εκθέσεις τους δηλώνουν ότι τα χαμηλά όρια ακτινοβολίας ορισμένων χωρών θα απο- τελέσουν πρόβλημα στην ανάπτυξη του 5G!

05. Nα σταματήσουμε την εξέλιξη της τεχνολογίας; το 5G και το Internet Of Things (ΙοΤ) είναι το μέλλον;

Η εξέλιξη μπορεί να υπάρχει προς όφελος του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, σε αρμονία με τους φυσικούς νό- μους. Αντιθέτως μία τεχνολογία που θα δημιουργεί συν- θήκες αρρώστιας και ηλεκτρομαγνητικής μόλυνσης δημι- ουργεί ένα μέλλον εφιαλτικό για τον άνθρωπο, τα ζώα, τη φύση. Αυτός ο σχεδιασμός έγινε χωρίς εμείς να ερωτη- θούμε. Θα επιτρέψουμε την υλοποίησή του;

06. Υπάρχουν περιοχές ή χώρες που αρνούνται το 5G; Στις πολιτείες της California του Ohio, του Michigan, της Massachusetts και άλλων πολιτειών της Αμερικής έχουν επαναστατήσει οι πολίτες κατά της 5G. Στην California, 200+ πόλεις είπαν όχι στο SB649, τον νόμο που καθόριζε τη διάταξη των κεραιών 5G. Μήπως ήρθε η σειρά μας;

07. Τελικά τι προτείνετε, υπάρχει ασφαλής λύση;

Οι οπτικές ίνες είναι η ασφαλής εναλλακτική, πιο σταθερή, πιο αξιόπιστη, παρέχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα δεδο- μένων και είναι πιο κυβερνο-ασφαλής.

08. Πώς προκαλεί βλάβη η ΗΜ ακτινοβολία; Με δύο τρόπους:

α. Αυξάνοντας τη θερμοκρασία των ιστών όταν η πηγή (κινητό) είναι κοντά στο αυτί, προκαλώντας τοπικά φαινό- μενα όπως κεφαλαλγία, ζάλη κ.λπ.

β. Προκαλεί πόλωση των μορίων του νερού στο κυττα- ρόπλασμα του κυττάρου. Έτσι, δημιουργούνται ελεύθερες ρίζες Οξυγόνου και αυξάνονται κατά πολύ οι μεταλλάξεις του γενετικού υλικού των κυττάρων, πράγμα που οδηγεί και σε καρκινογενέσεις. Πρόσφατη μελέτη (2016) που διε- ξήγαγε το Εθνικό Πρόγραμμα Τοξικολογίας (NTP-National Toxicology Program) των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (NIH-National Institutes of Health), έρευνα που για πρώ- τη φορά ενέκρινε η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) συσχέτισε τη δημιουργία όγκων εγκε- φάλου και καρδιάς σε πειραματόζωα (ποντίκια). Πολλές άλλες μελέτες ανεξάρτητων διεθνών επιστημόνων και φο- ρέων καταλήγουν σε παρόμοια συμπεράσματα.

• Να σημειωθεί ότι τα όρια ασφαλείας αφορούν στις θερμικές επιδράσεις της ΗΜΑ κι όχι τις βλάβες σε κυττα- ρικό επίπεδο, άρα δεν υπάρχει πιστοποίηση της ασφάλει- ας των ορίων που ισχύουν σε μακροχρόνια βάση.

• Στην ιατρική έχει αναγνωριστεί διαταραχή υπε- ρευαισθησίας που ονομάζεται ιδιοπαθής περιβαλλοντι- κή δυσανεξία και αποδίδεται σε ηλεκτρομαγνητικά πε- δία (idiopathic environmental intolerance attributed to electromagnetic fields – IEI-EMF). Έτσι περιγράφεται με σχετική ακρίβεια αυτό που κάποιοι αποκαλούν «αλλεργία στο Wi-Fi». Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεί- ας, τα συνηθέστερα από αυτά είναι η κόπωση, η δυσκολία συγκέντρωσης, η ζαλάδα, η ναυτία, η ταχυπαλμία, η διατα- ραχή της πέψης, το κοκκίνισμα της επιδερμίδας, το μού-

διασμα και το αίσθημα καύσου. Η ένταση των συμπτωμά- των ποικίλλει από ήπια έως εξαιρετικά μεγάλη. Σε χώρες όπως η γειτονική μας Ιταλία και η Αυστρία, έχουν δημι- ουργηθεί πάρκα ελεύθερα ακτινοβολίας για τα άτομα αυτά.

09. Κατοικώ κοντά σε σταθμό βάσης κινητής τηλεφω- νίας. Υπάρχει κίνδυνος;

Η Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία μας λέει: όσοι ζουν κοντά σε σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας αύξησαν τον κίνδυνο ανάπτυξης: • Πονοκεφάλων • Προβλημάτων μνήμης • Ζάλης • Κατάθλιψης • Προβλημάτων ύπνου. Αναζητήστε τις δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες πά- νω στην Η/Μ ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων που έδειξαν εκτός από τα παραπάνω: βλάβη στο σπέρμα, τροποποίη- ση στην εγκεφαλική ανάπτυξη, νευρολογικά συμπτώματα, ορμονικές αλλαγές, αυτισμό, καρκίνο.

Οι κεραίες κάνουν καλό στα κινητά και στην βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών, όχι στον άνθρωπο.

10. Χρησιμοποιώ το κινητό μου για να μπαίνω στο internet και στο σπίτι συνδέομαι μέσω του Wi-Fi. Μπο- ρεί να επηρεάσει την υγεία μου;

Οι συσκευές αυτές εκπέμπουν ακτινοβολία ραδιοσυχνο- τήτων και αναλόγως μοντέλου & προδιαγραφών μπορεί να αυξάνουν την έκθεση σας σε υψηλά επίπεδα ακτινο- βολίας. Πρόσφατα στην Γαλλία αποκαλύφθηκε ότι οι γνω- στότερες εταιρείες της βιομηχανίας κινητών παραπλανούν τους καταναλωτές, με τις πραγματικές τιμές SAR (βαθμός απορρόφησης ακτινοβολίας από τους ιστούς) να είναι κα- τά πολύ υψηλότερες από τις ισχυριζόμενες των εταιρειών (σκάνδαλο «PHONEGATE»).

11. Πως μπορούμε να προστατευθούμε;

Όσον αφορά την προσωπική χρήση, περιορίστε τον χρό- νο έκθεσής σας στην ασύρματη ακτινοβολία (κινητά, wifi, ασύρματο τηλέφωνο κ.λπ.), μην κουβαλάτε το κινητό στην τσέπη σας ή κοντά στο σώμα σας, απενεργοποιήστε το wifi router όταν δεν το χρησιμοποιείτε και ιδιαίτερα κατά την διάρκεια του ύπνου, χρησιμοποιήστε σταθερό τηλέφωνο και όχι ασύρματο ή κινητό για τις επικοινωνίες σας, χρησιμοποιήστε ενσύρματες συνδέσεις για το διαδί- κτυο όπου είναι εφικτό. Για τις εξωτερικές πηγές (κεραί- ες, wifi ευρυζωνικά δίκτυα) αποφύγετε την μακροχρό- νια παραμονή σας σε επιβαρυμένους χώρους. Όλα αυτά προς το παρόν γιατί αν αναπτυχθεί το 5G, δεν θα υπάρχει επιλογή προστασίας…

12. Πως μπορούμε να ενημερωθούμε;

Οι παρακάτω ιστοσελίδες (στα αγγλικά) είναι πολύ ενημε- ρωμένες και έχουν πλούσιο υλικό.

www.ehtrust.org

www.bioinitiative.org

www.saferemr.com

www.whatis5g.info

www.babysafeproject.org

www.mdsafetech.org www.lennarthardellenglish.wordpress.com

13. Ποιά είναι τα δικαιώματά μας;

• Το Σύνταγμά μας στο άρθρο 5 προβάλλει την προστασία της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας.

• Στο διεθνές δίκαιο υπάρχει η αρχή της προφύλαξης σε σχέση με τη χρήση εφαρμογών, όπως η ΗΜΑ, των οποίων η ασφάλεια αμφισβητείται.

14. Πως μπορούμε να δράσουμε;

• Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές κατά πρόσωπο. Η ΕΕΤκΤ (Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Τα- χυδρομείων) και η ΕΕΑΕ (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας) είναι υπεύθυνες για την αδειοδότηση και τον έλεγχο λειτουργίας των κεραιοσυστημάτων.

• Απαιτήστε κρατική πολιτική προστασίας με χαμηλά όρια ακτινοβολίας προσαρμοσμένα στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

• Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες, απευθυνθείτε σε γνωστούς, φίλους, γείτονες. Γίνετε κοινωνοί της γνώσης. • Οι νόμοι ευνοούν την απόλυτη αυθαιρεσία των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και αλλάζουν μόνο μέσα από τη γνώ- ση και τη συλλογική κινητοποίηση των ενεργών πολιτών

You might also like
Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More